(ANTALYA) - Antalya Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, bugün Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde (UOEM) toplandı. Komisyondan çıkan kararlara göre, Antalya ve Gazipaşa Havaalanlarında yangına hareket eden uçak ve helikopterlere kalkış ve geçiş önceliği verilecek. Orman yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde yangın yönünden tehlikeli ve mutlak korunması gereken alanlara girişler yasaklanabilecek. Yangınlara öncelikle orman yangın ekipleri müdahale edecek, yeterli olmaması halinde AFAD’ın eşgüdümünde DSİ, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, belediyeler ve özel sektörden personel, ekip ve araç desteği sağlanacak.

Antalya Orman Yangıları ile Mücadele Komisyonu, 6831 sayılı Orman Kanunu, Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca bugün Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde toplandı. Komisyonda yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kararlar şöyle:

“1- ‘Orman Yangınlarının Önlenmesi İle Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik’in 32. maddesine göre ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplanarak, gerekli planlama ve eşgüdümün sağlanması,

2- Çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi için Mahalle Muhtarlarınca; a) Yangın haberi alınır alınmaz 112’ye bildirilmesi, b) Kendilerine teslim edilen yangın söndürme malzemelerinin muhafaza edilmesi, c) Yangın failinin bulunmasında Jandarma, Emniyet ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileriyle gecikmeksizin gerekli çalışmaları yapmaları, d) Ormana bitişik tarlalarda hasadı müteakip yanıcı maddelerin kaldırılarak 5-10 metre genişliğinde bant oluşturulması için çiftçilerin uyarılması, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, sera atığı ve çalı yakılmasına engel olunması, e) Orman İşletme Müdürlüklerince yapılan otlatma planları çerçevesinde otlatma izni verilen yerler dışındaki gençleştirme ve yeni dikim alanlarının otlakiye olarak kullandırılmamasına, bu konuda çobanların bilgilendirilmesi, f) Mıntıkaları dahilinde tespit edilen yabancı ve şüpheli şahıslar ile yangın çıkarma eğilimi olabilecek kişileri Jandarma, Emniyet ve Orman teşkilatına bildirmeleri, g) Hava sıcaklığının yüksek ve nispi nemin çok düşük olduğu günlerde Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden haber alındığında köydeki mutat mahalli ilan vasıtalarıyla duyurular yaptırarak, piknik alanlarında ateşli piknik yapılmaması, anız ve sera atığı yakılmaması, tarla ve ormanlık alanlarda çok dikkatli davranılması hususunda vatandaşları uyararak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaları,

3- Orman yangınlarının söndürülmesinde öncelikle orman yangın ekiplerinin müdahalesi sağlanacak, yeterli olmaması halinde talep edilecek destek unsurlarının (DSİ, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler ve özel sektöre ait personel, ekip ve araçların desteğinin) AFAD eşgüdümünde teminine, bu da yeterli olmadığı takdirde askeri birliklerden yardım talebi için Valilik Makamına arz edilmesi,

4- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Orman Yangınları Söndürme Yönergesi çerçevesinde 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanlığından yardım talebinin önce şifahi olarak, daha sonra yazılı halde yapılması,

5- Orman yangınlarına müdahalenin daha etkin hale getirilmesi için askeri birlikler tarafından talep edilecek eğitici eleman, araç ve gereçlerin Orman Bölge Müdürlüğünce karşılanması,

6- Askeri birliğin yangın mahalline sevkinde İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli tertip ve tedbirler alınarak, geçiş üstünlüğü esası içerisinde intikallerinin sağlanmasına, birlik sevklerinde kılavuzluk etmek üzere Orman Bölge Müdürlüğünce personel ayrılmasına, yangın mahalline ulaşıldığında da yangın amiri ile koordineli olarak yeteri kadar kılavuz personel görevlendirilmesi,

7- Kasten çıkarılabilecek orman yangınlarının önlenmesine esas olmak üzere istihbarat çalışmaları arttırılacaktır. Bu bağlamda Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma ve Polis Teşkilatlarının iş birliğini sürdürmeleri,

Filenin Sultanları, Çin'e 3-2 mağlup oldu Filenin Sultanları, Çin'e 3-2 mağlup oldu

8- Orman teşkilatına ait arazöz, treyler, yangın ilk müdahale ekip aracı, hizmet araçları ve yangına giden diğer araçların yangın mahalline hareketi sırasında yol üzerinde bulunan illerden geçişlerinin orman yangın harekat merkezi tarafında Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Haber merkezine bilgi verilecek ve yangına giden araçların trafik ışıkları ve radar uygulamaları sırasında, mücbir sebep gereği hız sınırını aşan Yangınla Mücadele Araçlarına ceza uygulaması yapılmayacak ve geçişlerine öncelik tanınacaktır. Dozerlerin yangına gidiş-gelişlerinde karayollarında bıçakları sökülmeden nakledileceğinden nakil sırasında Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınması,

9- AFAD tarafından; Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş makinelerinin bulunduğu şantiye yerlerinin güncel listelerinin Orman Bölge Müdürlüğüne ulaştırılması,

10- D.H.M.İ. Hava Limanı Başmüdürlüğünce Antalya ve Gazipaşa Havaalanlarında yangına hareket eden uçak ve helikopterlere kalkış ve geçiş önceliği verilmesi,

11- Orman yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde (1 Haziran-31 Ekim 2024) yangın yönünden tehlikeli ve mutlak korunması gereken alanlara girişlerin Orman Bölge Müdürlüğünce tespit edilecek tarihlerde 6831 Sayılı Kanun’un 74. Maddesi uyarınca Antalya Valiliğince yasaklanmasının teklif edilmesi,  

12- Anız, sera ve benzeri atıkların yakılmasının zararları ve gölge tavında toprak işlemenin tavsiyesi hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılması,

13- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin Kaymakamlıklarca halka duyurulmasına, yıl boyu anız ve benzeri atıkların yakılması yasağının takip edilerek, bu tip yangın faillerinin güvenlik kuvvetleri vasıtasıyla seri bir şekilde bulunması için gereğinin yapılmasına, uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanması,

14- Orman sınırları bitişiğinde bulunan kuru tarım yapılan arazilerde, hasadı müteakip derhal orman sınırı ile arasında en az 5- 10 metre emniyet bandı oluşturacak şekilde toprak işlemesi yaptırılmasına, bu işlemin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı ile Orman Bölge Müdürlüğünce takibine,

15- Yangın vukuunda DSİ, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler ve diğer kurumlar ile iş makinelerine sahip özel-gerçek kişiler talep üzerine mevcut pikap, kamyon, iş makineleri, su tankı ve arazözlerini derhal Orman Bölge Müdürlüğü emrine vermelerine, özel sektöre ait orman yangınları ile mücadelede kullanılabilecek iş makinaları ve su tankı envanterinin Orman İşletme Müdürlüklerince yapılmasına, ilgili kuruluşlarca görevlendirilen personelin 24 saat esasına göre ulaşılabilecek iletişim bilgilerinin Orman Bölge Müdürlüğüne düzenli olarak gönderilmesine, kuruluşların kendilerine bağlı birimlerinde gereken tedbirleri alarak, kararların uygulanmasını sağlamaları,

16- Orman Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluk alanları dışında olup, orman yangınlarının da başlıca sebepleri arasında sayılan kırsal alanlarda ve yerleşim merkezlerinde meydana gelen yangınların söndürülmesi çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerine Orman İşletme Müdürlüklerinin de imkanları ölçüsünde yardımcı olmaları, 

17- Kırsal alanda çalışan (biçer-döverler dahil) araçlarda yangın söndürme tüpleri ve su bidonları bulundurulması hususunun İl ve İlçe Tarım ve Orman Teşkilatı ve Muhtarlıklarca ilgililere duyurulması,

18- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özellikle İlk ve Orta dereceli okullarda orman yangınlarına dikkat çekici ve orman sevgisini aşılayıcı eğitimler verilmesi amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ile eşgüdümlü çalışma yapılması,

19- Müftülüklerce camilerde orman yangınları ile ilgili hutbeler okutulmasına, Orman İdaresince bildirilen her kritik hava durumu orman içi ve orman kenarı mahallelere duyurularak, vatandaşların hassasiyetlerinin sağlanmasına, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından eşgüdümlü olarak bir program dahilinde, orman yangınlarına müdahale konusunda gönüllü din görevlilerine eğitim verilmesi,

20- Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğünce dönem boyunca haftalık hava raporu ile günlük sabah-öğle-akşam hava raporları ve nem değerleri Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bulunan AFAD yetkililerine bildirilmesi,

21- AKDENİZ E.D.A.Ş. ve T.E.İ.A.Ş. kurumları orman içinden geçen enerji nakil hatlarının ve hat altlarının bakımlarını Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yapmaları, 

Adı geçen ilgili kurumlarca yangın riskinin çok yüksek olduğu aşırı sıcak ve fırtınalı havalarda sehim sebebiyle ark ve kıvılcım yapma ihtimali olan enerji nakil hatlarındaki akımın gerekli görülmesi halinde kesilmesi,

22- Yangınla mücadele kapsamında, orman işletme müdürlüklerince yapılacak olan enerji kesilmesi taleplerinin ilgili kurumca derhal yerine getirilmesi,

23- Su temin amaçlı verilen (su kuyusu, kanal vb.) elektrik aboneliklerine ait tesisler kontrol edilerek, yangınlara sebep olabilecek standart dışı ve itinasız yapılmış olan tesislerin standart hale getirilmesi,

24- Elektrik ana ve tali trafolarının bakımlı halde tutulması ve etrafında 10 metre çapında bir daire oluşturulacak şekilde her türlü ot ve atıkların mineral toprak ortaya çıkıncaya kadar temizlenmesine, temizlenen bu alanların beton ile kaplanması,

25- İl Sağlık Müdürlüğünce, talep halinde acil sağlık hizmeti vermek üzere yangın mahallinde yeterli miktarda ambulans ve sağlık ekibinin hazır bulundurulması,

26- Türk Telekom Bölge Müdürlüğü ve diğer GSM firmaları tarafından yangın mahallinde iletişimin kesintisiz sağlanabilmesi için gereken tedbirlerin alınması, 

27- Orman yangını ihbarları konusunda her türlü haberleşmenin yasa gereği ücrete tabi olmadığı hususunda kamuoyunu bilgilendirmeleri,

28- Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin orman içi ve kenarı mahalle yollarının bakım ve yol kenar temizliklerini yaparak, mahalle istikamet levhalarını asmaları,

29- Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce yangın sezonu öncesinde yol kenar ve hendeklerindeki otlar temizlenerek, yanıcı materyallerin kaldırılması, 

30- Olay mahalline intikal ettirilecek birliklerin ve ekiplerin sevki için yangına gidilecek ana güzergahlardan ayrılan sapaklara ve orman içindeki yollara Orman İşletme Müdürlüklerince ‘YANGINA GİDER’ levhaları konulmasına, önemli sapaklara yönlendirme için personel bırakılacak ve yangın toplanma yerine ulaşım temin edilecektir. Toplanma yerine gelen askeri birlik, gönüllü ve araçların yangın mahalline dağıtılması ve yangın etrafındaki çalışmalar için yeteri kadar personel görevlendirilmesi,

31- Yangın çıkmasına neden olabilecek çöp dökme yerlerinin tespit edilip, Kaymakamlıklar kanalı ile ilgili Belediyeler veya diğer kuruluşların uyarılmasına, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce uygun olmayan yerlere çöp dökülmemesi konusunda tüm Belediyelerin uyarılmasına, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması, 

32- Havai fişek atılması sonucu oluşan yüksek ses ve çevresel gürültünün yanı sıra orman yangınlarına da sebebiyet vermesinden dolayı, havai fişek atımları Valilik Makamının 03/04/2012 tarih ve B.05.1.EGM.4.07.35382 sayılı Havai Fişeklerle İlgili Valilik Yönergesi hükümlerine uygun olarak ve sadece belirtilen alanlarda yapılabileceğinden, orman içi ve yakın yerlerde bu tür etkinliklere izin verilmemesi,

33- Tarım ve Orman Bakanlığı 6.Bölge Müdürlüğü, mevzuatında belirtilen görevler ile birlikte, milli park statüsünde günübirlik piknik alanları ve çadırlı kamp alanları gibi piknik ve mesire yerlerinde uyarı ve ikaz levhalarının asılması ile yangınları önleyici her türlü tedbirlerin alınmasının sağlanmasına, müstecirlerce belirtilen alanlara girişlerde üzerinde uyarı yazıları olan broşürler ve çöp poşetleri verilmesi,

34- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 04.07.1995 tarih ve 4114 sayılı Kanun’la değişik 76. maddesi gereğince Devlet Ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateş yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibinin Mahalle Muhtarlıkları, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince yapılması,

35- 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği, özellikle orman içi yerlerde çalıştırılan şahısların kimlik bildirimleri ilgililerce Jandarma ve Emniyet Birimlerine yapılması,

36- Antalya İli dahilinde insan hareketliliğinin fazla olduğu ve bu kapsamda orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan alanlarda Emniyet, Jandarma ve Orman ekiplerince eşgüdüm dahilinde gerçekleştirilen devriye miktarlarının artırılması,

37- Yangın esnasında helikopterlerce su alınan akarsu güzergâhlarında ve diğer su kaynaklarında hava araçlarının su almasını riske sokacak veya güçleştirecek olan her türlü sportif ve turizm amaçlı aktivitelerin durdurulması,

38- Orman alanlarında, orman içi ve kenarından geçen yollarda izinsiz safari ve benzeri faaliyetler yaptırılmayacaktır. Yasal izin dahilinde yapılacak safarilere katılacak her türlü araçta yangın söndürme tüpleri bulundurulacak, bu faaliyet sırasında orman yangınına sebep olabilecek eylemlere müsaade edilmeyecek ve bu aktivitelere ait denetimlerin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince yapılması,

39- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yangın mahalline gönderilen malzeme ve iş makineleri ile görevlilerin yangın mahallinden ayrılmaları, yangın amirinin izni ile mümkündür. Uzun süren yangınlar ve eleman değiştirilmesi gereken diğer hallerde ilgili kurumların gerekli tedbirleri önceden almaları,

40- Yangın vukuu halinde ilgililerce Orman Bölge Müdürüne, Kaymakama, Nöbetçi Vali Yardımcısına (mesai saatleri dışında), ilgili Vali Yardımcısına ve İl Valisine sıralı amirler esası içerisinde derhal bilgi verilmesine ve gerekli eşgüdümün sağlanması,

41- Yangın söndürme çalışmalarında çabukluk ve etkinlik sağlanabilmesi bakımından gerektiğinde GAMER Yönetim Merkezi’nde ilgili Vali Yardımcısı başkanlığında ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşların temsilcileri tarafından yangınla ilgili gelişmelerin takip edilerek eşgüdümün sağlanması,

42- 6831 sayılı Kanun Hükümleri uyarınca orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde uygulama esaslarını içeren diğer mevzuat ve işbu karar çerçevesinde ekip, arazöz, dozer, greyder ve hava araçları ile yangın sezonuna hazırlıklı girilmesi hususunda gerekli tüm tedbirlerin derhal alınması ve eksik olduğu anlaşılan diğer alet ve edevatların temin edilip orman yangınlarına hazır hale getirilmesinde Orman Bölge Müdürlüğünün görevli ve sorumluluğu olması,

43- Yukarıda belirtilen karar ve tedbirlere tüm ilgililer ile vatandaşlarımızın hassasiyetle uymaları gerekmekte olduğundan, uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ilgili hükümleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi delaleti ile, hareketleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanması.”

 

 

Kaynak: anka